Overtollige warmte uit industriële processen wordt zoveel mogelijk hergebruikt, maar een deel gaat als restwarmte via koeltorens de lucht in. Dat kost ook de nodige energie aan pompen en ventilatoren. Het omzetten van restwarmte uit koeltorens naar elektriciteit kan juist voor energiebesparing zorgen. Deltalinqs Energy Forum start voor Rotterdamse bedrijven in 2017 een onderzoeks- en demonstratieproject met ORC-technologie voor energieterugwinning uit koeltorens.

Warmte omzetten in elektriciteit – Heat to power

Heat to Power ontstaat met de zogenaamde ORC technologie (Organic Rankine Cycle). Technisch is dit een al lang bewezen technologie. De uitdaging is te kijken waar deze ook energetisch en commercieel zinvol ingezet kan worden. Hiervoor geldt een aantal vuistregels:

  • Hoe hoger de (gemiddelde) temperatuur, hoe hoger het rendement van de ORC.
    • Denk bij een temperatuur van 90 °C aan 5 %, bij 400 °C aan 15 % elektrisch rendement
    • Warmte uit een condensor is in principe interessanter dan koelwater, omdat de gemiddelde temperatuur hoger ligt.
  • Qua bruikbaar warmteaanbod zoeken we stromen van minimaal 100 kWth. Hoe constanter de aanvoer van warmte over de tijd, des te beter wordt de ORC- economisch – benut.
  • Hoe duurzamer de bron van de warmte (bijvoorbeeld biomassa), hoe meer mogelijkheden er zijn om ook subsidie of belastingvoordeel te krijgen om de business case te verbeteren.
  • Hoe meer er voor de stroom betaald wordt, des te meer waarde heeft de opgewekte stroom.

Aanmelden voor onderzoeks- en demonstratieproject
Verbeteren van de energie-efficiency waar dat kan, staat nog steeds hoog op de beleidsagenda van overheden en bedrijven. Deltalinqs Energy Forum ondersteunt daarom in 2017 de verkenning voor een onderzoeks- en demonstratieproject voor Heat to Power, geconcentreerd rond restwarmte die naar koelprocessen wordt geleid. Het bedrijf Arteq Power beheert de ORC-technologie waarvan de mogelijkheden in dit project verkend worden.

Bedrijven met interesse om na te gaan waar economische kansen zijn om restwarmte om te zetten in elektriciteit, kunnen zich melden bij Harold Lever, tel. (06) 51 07 42 56 of bij Inez Postema (projectleider Verwaarding Reststromen DEF), tel. (06) 54 73 53 91.

Bron: www.deltalings.nl